Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Chính sách bảo mật của TECH DIRECTORY Asia

Chính sách bảo mật này (“Chính sách Bảo mật”) mô tả về việc xử lý dữ liệu cá nhân thông qua TECH DIRECTORY Asia (“Dịch vụ”) được cung cấp bởi Ipros Corporation (“chúng tôi”). Chúng tôi tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Thông tin cá nhân của Nhật Bản cũng như các luật và quy định khác áp dụng cho việc xử lý mà chúng tôi thực hiện khi cung cấp Dịch vụ. Chúng tôi dành sự quan tâm tối đa đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như sự riêng tư của người dùng Dịch vụ (“Bạn”) và xử lý dữ liệu cá nhân theo Chính sách Bảo mật này.

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả các dữ liệu cá nhân được thu thập liên quan đến Dịch vụ bất kể khu vực tài phán nào.

1. Các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý

Chúng tôi xử lý các thông tin dưới đây thu thập từ Bạn thông qua Dịch vụ:

 • Thông tin đăng ký (bao gồm tên của Bạn, tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ngành, nghề, mật khẩu);
 • Thông tin liên hệ của đối tác kinh doanh của chúng tôi, v.v; và
 • Thông tin bao gồm trong các câu hỏi hoặc yêu cầu v.v. gửi đến chúng tôi.

Chúng tôi cũng xử lý thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Bạn, bao gồm cả số nhận dạng trực tuyến của Bạn, mà chúng tôi tự động thu thập.

Việc cung cấp dữ liệu cá nhân trong những trường hợp này có thể là cần thiết nhằm cho phép thực hiện đúng thoả thuận của chúng tôi với Bạn. Sự cung cấp dữ liệu cá nhân của Bạn cho chúng tôi có thể mang tính chất bắt buộc hoặc tự nguyện tuỳ vào mục đích mà dữ liệu cá nhân của Bạn được cung cấp. Trong trường hợp việc cung cấp dữ liệu cá nhân của Bạn cho chúng tôi là bắt buộc, thì việc Bạn không cung cấp dữ liệu này có thể làm cho một số dịch vụ không khả dụng.

2. Mục đích xử lý/ Phạm vi sử dụng

Chúng tôi có thể sử dụng từng loại dữ liệu cá nhân trong phạm vi cần thiết cho những mục đích sau đây:

Thông tin đăng ký:
 • Cung cấp thông tin đã được đăng ký cho thành viên (“Người yêu cầu”) yêu cầu giới thiệu với người đã đăng thông tin trên trang thông tin BtoB (“Thành viên Đăng thông tin”) và cung cấp thông tin của Người yêu cầu cho Thành viên Đăng thông tin để Người yêu cầu và Thành viên Đăng thông tin có thể liên hệ với nhau;
 • Xác minh danh tính các thành viên của các dịch vụ thông tin BtoB và cung cấp dịch vụ cho các thành viên;
 • Sao lưu và lưu trữ theo đúng các hoạt động của các dịch vụ thông tin BtoB;
 • Phân phát các thông tin như bản tin thư điện tử và các loại thông báo khác cho các thành viên đã đồng ý riêng với điều đó;
 • Xác nhận hoặc các thông báo khác cần cho các hoạt động dịch vụ;
 • Nhận bảng câu hỏi hoặc chấp nhận đơn đăng ký quà tặng hay các chương trình khuyến mãi khác và gửi quà tặng, v.v;
 • Phản hồi các bình luận và câu hỏi liên quan đến dịch vụ;
 • Yêu cầu khảo sát để cải thiện các dịch vụ đa dạng và các hoạt động kinh doanh mới của chúng tôi;
 • Cung cấp những thông tin liên quan đến các dịch vụ thông tin BtoB có thể hữu ích hoặc thú vị cho các thành viên;
 • Trao đổi thông tin liên quan đến đàm phán hoặc nghiệp vụ kinh doanh, đặt hoặc nhận đơn hàng, hoặc lập hoá đơn và thanh toán; và/ hoặc
 • Trả lời các câu hỏi.
Thông tin liên hệ của các đối tác kinh doanh của chúng tôi
 • Trao đổi thông tin khác liên quan đến đàm phán hoặc nghiệp vụ kinh doanh, đặt hoặc nhận đơn hàng, hoặc lập hoá đơn và thanh toán; và/ hoặc
 • Cung cấp thông tin liên quan đến Dịch vụ qua điện thoại, fax, email, mail,…
Thông tin bao gồm trong các câu hỏi hoặc yêu cầu
 • Phản hồi các câu hỏi hoặc yêu cầu đó.
Thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Bạn
 • Ngăn chặn việc nhập mật khẩu lặp lại;
 • Cung cấp các dịch vụ tuỳ chỉnh dựa trên sở thích hoặc lịch sử của người dùng trên trang web của chúng tôi;
 • Nghiên cứu lịch sử truy cập và sử dụng; và/ hoặc
 • Cung cấp cho người dùng những dịch vụ thích hợp nhất.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của Bạn để chuẩn bị dữ liệu thống kê được xử lý nhằm ngăn chặn việc xác định danh tính một cá nhân.

Chúng tôi sẽ thông báo riêng đến Bạn trong trường hợp chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn với mục đích khác ngoài các mục đích được liệt kê ở trên.

3. Cơ sở pháp lý của việc xử lý

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn trong các trường hợp dưới đây dựa theo quy định của pháp luật hiện hành:

 • Khi có sự đồng ý của Bạn;
 • Khi cần thiết cho các lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc cung cấp đến Bạn các dịch vụ thích hợp;
 • Khi cần thiết để thực hiện hợp đồng mà Bạn là một bên của hợp đồng; hoặc
 • Khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý.

Để có thêm thông tin chi tiết về lợi ích hợp pháp của chúng tôi, vui lòng liên hệ chúng tôi thông qua địa chỉ liên hệ được cung cấp bên dưới.

4. Các biện pháp bảo mật khi xử lý

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp cần thiết để ngăn chặn việc rò rỉ, mất mát, tổn hại và những sự cố khác ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân. Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ và bảo mật dữ liệu cá nhân cũng như ngăn chặn việc sử dụng sai, sửa đổi, truy cập trái phép hoặc truy cập ngẫu nhiên do lỗi và tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy dữ liệu.

Thêm vào đó, nếu phát hiện bất kỳ vấn đề nào trong hệ thống bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện các biện pháp khắc phục sau khi xác định được nguyên nhân.

5. Cung cấp cho bên thứ ba

Chúng tôi cung cấp dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba như sau:

 • Chúng tôi sẽ tiết lộ tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, số fax, tên công ty hoặc tập đoàn, tên bộ phận và chức danh công việc đã được đăng ký làm thông tin thành viên cho Người yêu cầu - người đã sử dụng Dịch vụ để yêu cầu thông tin do thành viên khác (“Thành viên Cung cấp”) cung cấp nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu đó trong phạm vi mà chúng tôi xác định là thích hợp;
 • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của Người yêu cầu cho bên thứ ba được chỉ định bởi Thành viên Cung cấp trong phạm vi phù hợp với mục đích đáp ứng các yêu cầu đó.
 • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin đã được đăng ký làm thông tin thành viên trên trang web của chúng tôi (Ví dụ: biệt danh - nickname, PR, v.v) tuỳ thuộc vào việc sử dụng.
 • Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của Bạn để tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; xử lý các thủ tục pháp lý và tố tụng; đáp ứng yêu cầu từ các cơ quan công quyền; giải quyết vấn đề về an ninh quốc gia, thực thi pháp luật và các vấn đề khác mà cộng đồng quan tâm; bảo vệ quyền lợi của chúng tôi; tìm kiếm các biện pháp khắc phục có thể áp dụng; thực thi các Điều khoản Sử dụng của chúng tôi; điều tra về gian lận; bảo vệ hoạt động kinh doanh hoặc người dùng của chúng tôi, v.v.

Chúng tôi cũng có thể sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân của Bạn cho bên thứ ba trong các trường hợp sau đây:

 • Các trường hợp Bạn sử dụng Dịch vụ để yêu cầu thông tin do người dùng khác cung cấp thì dữ liệu cá nhân của người dùng đã yêu cầu sẽ được tiết lộ cho người dùng cung cấp hoặc bên thứ ba được chỉ định bởi người dùng cung cấp.
 • Các trường hợp Bạn nhập dữ liệu cá nhân của mình với nhận thức rằng thông tin đó sẽ được công khai; và/ hoặc
 • Các trường hợp mà Bạn nhập dữ liệu cá nhân của mình khi có thể dễ dàng nhận thấy rằng thông tin đã được đưa ra sẽ bị công khai dựa trên mục đích của lĩnh vực đó hoặc thông tin Bạn nhập và sự tiết lộ công khai có thể xác định danh tính của Bạn một cách ngoài ý muốn.

Khi chúng tôi cung cấp dữ liệu cá nhân của Bạn cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp theo các quy định của pháp luật hiện hành.

6. Chuyển dữ liệu quốc tế

Chúng tôi cũng có thể sẽ chuyển dữ liệu cá nhân của Bạn đến các quốc gia khác ngoài quốc gia của Bạn, bao gồm cả Nhật Bản, là những nơi mà có thể có mức độ bảo vệ dữ liệu thấp hơn quốc gia của Bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng người nhận bên ngoài quốc gia của Bạn sẽ cung cấp một tiêu chuẩn bảo vệ ít nhất là có thể so sánh được với sự bảo vệ theo luật và quy định hiện hành. Khi cung cấp dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba bên ngoài quốc gia của Bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết, chẳng hạn như nhận sự đồng ý và ký kết các thỏa thuận chuyển dữ liệu, v.v., theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. Thời gian lưu trữ

Dữ liệu cá nhân của Bạn sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu vật lý/ điện tử đặt tại Nhật Bản. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của Bạn đến 10 năm sau khi kết thúc việc cung cấp dịch vụ cho Bạn. Sau đó, chúng tôi sẽ xóa những dữ liệu cá nhân có liên quan ngay lập tức: hồ sơ vật lý sẽ được xử lý bằng máy hủy tài liệu, v.v., trong khi các tệp kỹ thuật số sẽ được xóa hoặc ẩn danh. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Bạn vượt quá khoảng thời gian nêu trên trong trường hợp chúng tôi được yêu cầu như vậy theo các quy định của pháp luật hiện hành.

8. Độ chính xác

Chúng tôi sẽ dành những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập là chính xác, đầy đủ, không gây hiểu lầm và mới nhất. Tính chính xác của dữ liệu cá nhân của Bạn phụ thuộc rất nhiều vào thông tin mà Bạn cung cấp.

Chúng tôi sẽ cập nhật hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân khi Bạn thông báo cho chúng tôi về việc dữ liệu cá nhân của Bạn không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu nhầm, đã cũ hoặc có thay đổi dưới bất cứ hình thức nào bằng cách liên lạc với Nhân viên Quản lý Thông tin cá nhân theo thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới.

9. Quyền của Bạn

Bạn có thể có các quyền cụ thể với tư cách là chủ thể dữ liệu theo các quy định pháp luật hiện hành, chẳng hạn như quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của Bạn và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ. Trong một số trường hợp, Bạn có quyền xóa dữ liệu cá nhân của mình, rút ​​khỏi tư cách thành viên, hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn, và quyền di chuyển dữ liệu.

Xin lưu ý rằng, trong một số trường hợp, Bạn cũng có quyền phản đối việc xử lý khi chúng tôi đang xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn cho một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng, lợi ích hợp pháp của chúng tôi, v.v.

Bạn cũng có thể thực hiện quyền rút lại sự đồng ý của mình. Xin lưu ý rằng tính hợp pháp của việc xử lý thông tin cá nhân dựa trên sự đồng ý đã nhận được trước khi rút sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc rút lại sự đồng ý.

Nếu Bạn hoặc bên đại diện của Bạn thực hiện các quyền của Bạn theo quy định của pháp luật hiện hành, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới.

Ngoài ra, Bạn có thể có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát có liên quan theo các quy định của pháp luật hiện hành.

10. Cookies

Chúng tôi thu thập các thông tin như lịch sử truy cập bằng cách sử dụng cookie và các cơ chế tương tự khác (gọi chung là “Cookie”) để ngăn chặn việc nhập mật khẩu lặp lại, để cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh dựa trên sở thích hoặc lịch sử của người dùng trên các trang web của chúng tôi, nghiên cứu lịch sử truy cập và việc sử dụng, và để cung cấp các dịch vụ thích hợp nhất cho người dùng. Thông tin của người dùng được thu thập thông qua Cookie sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi cần thiết cho việc cung cấp Dịch vụ và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Nếu Bạn vô hiệu hoá Cookie, việc sử dụng Dịch vụ có thể bị hạn chế hoặc một số chức năng có thể không hoạt động bình thường.

11. Vi phạm về dữ liệu

Khi xảy ra vi phạm về dữ liệu, chúng tôi sẽ thông báo cho cơ quan quản lý việc bảo mật dữ liệu tại địa phương và chủ thể dữ liệu bị ảnh hưởng theo các quy định của pháp luật hiện hành.

12. Sửa đổi Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này tùy từng thời điểm nếu các quy định pháp luật liên quan được sửa đổi hoặc nếu việc sửa đổi là cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc điều chỉnh và sửa đổi đối với mục đích xử lý dữ liệu cá nhân hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba sẽ chỉ được tiến hành sau khi chúng tôi nhận được sự đồng ý đối với việc điều chỉnh, sửa đổi đó từ các cá nhân có liên quan.

Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn nếu có bất kỳ sự thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật này trên trang web của chúng tôi.

13. Thông tin liên hệ

Nếu Bạn muốn thực hiện các quyền của mình theo quy định của pháp luật hiện hành; nếu Bạn có nhận xét, câu hỏi hoặc quan tâm; hoặc nếu Bạn muốn gửi khiếu nại về việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với người phụ trách quản lý thông tin cá nhân tại:

Nhân viên Quản lý Thông tin cá nhân:

 • Mã bưu điện 105 - 0013, 4F Sumitomo Hamamatsu-cho Building, 1-18-16 Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo, Nhật Bản.
 • Email:
 • Số điện thoại: +81-3-5405-482

Established on February 10, 2009
Last amended on August 29, 2022
Ipros Corporation

PAGE TOP