Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Special Interview

Phỏng vấn nhân sự chủ chốt của các doanh nghiệp về công nghệ, sản phẩm đang được chú ý trong ngành công nghiệp chế tạo của Việt Nam. Điều này sẽ có ích trong nghiên cứu phát triển sản phẩm cũng như hiệu quả qua công việc.

PAGE TOP