JIN HUA CORP. PTE LTD (12012)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

JIN HUA CORP. PTE LTD

Nội dung kinh doanh

máy xúc

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với JIN HUA CORP. PTE LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

16 DL DOC LAP Vietnam Singapore Industrial Park, Ward Binh Hoa, Thuan An

TEL

FAX

84-650-3767496

URL

http://www.jinhuaforldift.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với JIN HUA CORP. PTE LTD.

PAGE TOP