MHE-DEMAG Vietnam Co., Ltd (12011)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

MHE-DEMAG Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Cần cẩu, cần trục

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với MHE-DEMAG Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

15 Road 2 Vietnam Singapore Industrial Park, Thuan An, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3784082

URL

http://www.mhe-demag.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với MHE-DEMAG Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP