Chuỗi cho hệ thống xử lý nước (Chains for Water Treatment System)/ SENQCIA CORPORATION Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Chuỗi cho hệ thống xử lý nước (Chains for Water Treatment System)/ SENQCIA CORPORATION

Chuỗi cho hệ thống xử lý nước (Chains for Water Treatment System)/ SENQCIA CORPORATION

Cung cấp nhiều loại dây chuyền xử lý xử lý nước / Offer many types of chains for water processing treatment

Chúng tôi cung cấp nhiều loại dây chuyền xử lý xử lý nước , với các vật liệu và thế mạnh khác nhau cho phù hợp với các máy có sử dụng chúng và các điều kiện mà họ đang sử dụng. Chúng tôi đã phát triển và nâng cao các sản phẩm thông qua nhiều năm nghiên cứu , cũng như kiểm tra thực địa tại các cơ sở điều trị và bơm trên toàn quốc.
--------------------------------------------------------------------------
We offer many types of chains for water processing treatment, with different materials and strengths to suit the machines which use them and the conditions under which they are used. We have developed and enhanced these products through many years of research, as well as field tests in treatment and pumping facilities around the country.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

https://www.senqcia.com/products/chain/water/

Thông tin doanh nghiệp

SENQCIA CORPORATION SENQCIA CORPORATION

Danh mục

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP