HANEL MIROLIN JSC (12758)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

HANEL MIROLIN JSC

Nội dung kinh doanh

Nhà sản xuất bao bì

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với HANEL MIROLIN JSC.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Sai Dong B Industrial Park, Lot B15, Road 6, Long Bien District, Ha Noi City

TEL

FAX

84-4-38752436

URL

http://www.hanelplastic.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với HANEL MIROLIN JSC.

PAGE TOP