NAM SON J. S. C. (12728)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

NAM SON J. S. C.

Nội dung kinh doanh

van Bopeto, van điện Assy, đơn vị điện.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với NAM SON J. S. C..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ

Road 3 Hoa Khanh Industrial Park, Hoa Khanh Bac, Lien Chieu, Da Nang City

TEL

FAX

84-511-3731167

URL

http://www.namson.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với NAM SON J. S. C..

PAGE TOP