Tejing Tungsten (Vietnam) Co., Ltd (12406)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Tejing Tungsten (Vietnam) Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

APT (Amoni Paratungstate), Tungsten trioxide (YTQ TIO)

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Tejing Tungsten (Vietnam) Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Địa chỉ

Linh Tnung 3 Industrial Park, Lot 110, Trang Bang, Tay Ninh Province

TEL

FAX

84-66-3898633

URL

http://www.apresource.net

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Tejing Tungsten (Vietnam) Co., Ltd.

PAGE TOP