Yin Hwa Vietnam Co., Ltd (12255)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Yin Hwa Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Phụ kiện giày

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Yin Hwa Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Dong An Industrial Park, Road 2AI1, Thuan An, Binh Duon Province

TEL

FAX

84-650-3783184

URL

http://www.pyv.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Yin Hwa Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP