CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG(CONG TY CO PHAN BONG DEN DIEN QUANG) Ngành sản xuất Công ty | Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam : TECH DIRECTORY Vietnam

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

Nội dung kinh doanh

nguồn sáng compact, chiếu sáng

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Dong An Industrial Park, Road 1, Thuan An, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3756557

URL

http://www.dienquang.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG.

PAGE TOP