TỔNG CÔNG TY NAM THÁI SƠN(TONG CONG TY NAM THAI SON) Ngành sản xuất Công ty | Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam : TECH DIRECTORY Vietnam

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

TỔNG CÔNG TY NAM THÁI SƠN

Nội dung kinh doanh

vật liệu bao bì

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với TỔNG CÔNG TY NAM THÁI SƠN.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Cat Lai Industrial Park, Lot 934D3. Road D, Thanh My Loi Ward, District 2. HCMC

TEL

FAX

84-8-37421235

URL

http://www.namthaison.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với TỔNG CÔNG TY NAM THÁI SƠN.

PAGE TOP