CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT(CONG TY CO PHAN THEP BAC VIET) Ngành sản xuất Công ty | Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam : TECH DIRECTORY Vietnam

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT

Nội dung kinh doanh

Ống thép đen, khuôn mẫu

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Địa chỉ

Km7, National Road 18, Phuong Lieu Ward, Que Vo Dist, Bac Ninh

TEL

FAX

84-241-3617579

URL

http://www.bacvietgroup.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT.

PAGE TOP